Liên hệ

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  • Điện Thoại: (04) 38581135. Fax: (04) 38588817,
  • Thư điện tử: TCT60@hus.edu.vn.   

Đại diện Ban tổ chức:

  • PGS. TS. Lê Minh Hà - ĐT:  0989555293
  • TS.  Nguyễn Phụ Hoàng Lân - ĐT: 0989372689